Brandweer Voorschriften


* De aanwijzingen van de functionarissen van de Brandweer/Organisatie en van andere diensten inzake de veiligheid moeten direct en stipt worden opgevolgd.

* Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen is de functionaris van de Brandweer/Organisatie gerechtigd zodanige maatregelen te treffen dat de veiligheid gewaarborgd is. Zij zijn tevens gerechtigd de activiteiten te staken of de activiteit te (doen) verwijderen.

* Tussen de tafels moeten ruime gangpaden zijn vrijgehouden met een breedte van minimaal 250 cm .

* De gangpaden welke naar een uitgang, de nooduitgang en paden moeten ten allen tijde over de volle breedte zijn vrijgehouden van opslag en obstakels. De nooduitgang mag evenmin door personen zijn bezet.

* Tijdens de markt mogen de volgende stoffen en materialen niet aanwezig zijn: a. benzine, ether, spiritus, petroleum, gasoliŽn en ander licht ontvlambare of brandbare vloeistoffen waarvan het ontvlammingspunt, bepaald met een toestel van Abel Peneky, bij een druk van 760 mm lager is dan 55 graden Celsius. (K1 en K2 vloeistoffen); b. samengeperste brandbare gassen zoals acetyleen; c. onder druk al dan niet tot vloeistof verdichte lucht, zuurstof, stikstof en koolzuur.

* Kabels en snoeren moeten zodanig zijn bevestigd dat aanleiding kunnen geven tot struikelen en vallen.

* Tijdens de markt is er een ROOKVERBOD in de zalen